Enter your search terms:
Top
 

Imprint

Flisom AG

Address:
Gewerbestrasse 16
8155 Niederhasli
Switzerland

Commercial Register:
Handelsregisternummer:
CHE-112.438.042
Handelsregisteramt:
Handelsregister des Kantons Zürich
Mehrwertsteuernummer:
CHE-112.438.042

Design & Development:
SMACK Communications GmbH

Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat

A Flisom AG (“Flisom”) fenntartja a weboldal tartalmának szerzői jogait. Minden szöveg, kép, grafika és animáció, valamint azok elrendezése ezen a weboldalon a szerzői jogvédelem és más vonatkozó védelmi törvények hatálya alá tartozik. A weboldal tartalma a Flisom kifejezett hozzájárulása nélkül nem másolható, nem terjeszthető, és nem tehető hozzáférhetővé harmadik felek számára. A honlap bármely részének reprodukciója nem adható el vagy terjeszthető kereskedelmi céllal, továbbá nem módosítható, illetve nem építhető be más műbe, kiadványba vagy honlapba, akár nyomtatott, akár elektronikus formában, beleértve a más honlapra való felkerülést is.

 

Az ezen az oldalon található információk jóhiszeműen kerültek bele, és kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak. Bár a Flisom ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, a Flisom nem vállal garanciát a teljességre vagy pontosságra, és nem vállal felelősséget a weboldalon található információkért vagy azok kihagyásáért. A Flisom fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa és/vagy javítsa az információkat.

 

A weboldalon szereplő, jövőre vonatkozó kijelentések csak a Flisom jelenlegi várakozásain és a jövőbeli eseményekre vonatkozó előrejelzéseken alapuló előrejelzések, és az intézményi partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy minden becslés, előrejelzés és feltételezés eleve bizonytalan. Az ezen a honlapon található információk nem minősülnek a Flisomba történő befektetésre való felhívásnak. Sem a Flisom, sem kapcsolt vállalkozásai, tisztviselői, alkalmazottai vagy ügynökei nem felelnek semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, amely a jelen weboldalhoz vagy a hozzá kapcsolódó bármely weboldalhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség elmaradását, közvetett, véletlen vagy következményes veszteséget.

Ezen a weboldalon vannak bizonyos linkek, amelyek más, harmadik felek által fenntartott weboldalakhoz kapcsolódhatnak. A Flisom nem gyakorol semmilyen ellenőrzést az ilyen harmadik féltől származó weboldalak felett, és nem vállal semmilyen garanciát vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan.

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődést mutat vállalkozásunk iránt. A Flisom AG vezetősége számára az adatvédelem különösen magas prioritást élvez. A Flisom AG internetes oldalainak használata a személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges, azonban ha az érintett személy a weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényes alapja az ilyen feldolgozásnak, akkor általában az érintett hozzájárulását kérjük.

 

A személyes adatok feldolgozása, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, mindig összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a Flisom AG-ra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal. Vállalkozásunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

 

A Flisom AG, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelme érdekében. Az internetes adatátvitel azonban elvileg biztonsági hiányosságokat tartalmazhat, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatait más módon, például telefonon keresztül is átadja nekünk.

 1. Fogalommeghatározások

A Flisom AG adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt fogalmakon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 1. a) Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

 1. b) Érintett

Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

 1. c) Feldolgozás

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel útján történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 1. d) Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeni feldolgozásukat korlátozzák.

 1. e) Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

 1. f) Álnévtelenítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül már nem tulajdoníthatók egy adott érintettnek, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelni.

 1. g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő

Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésének konkrét kritériumait az uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 1. h) Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 1. i) Címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, akivel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak; ezen adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 1. j) Harmadik fél

Harmadik fél az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól, az adatfeldolgozótól és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt jogosultak személyes adatok kezelésére.

 1. k) Hozzájárulás

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának bármely olyan, szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában az adatkezelő:

 

Flisom AG

Gewerbestrasse 16

8155 Niederhasli

Schweiz

Tel: 0041 (0) 448243000

Email: info@flisom.ch

Weboldal: Flisom.com

 1. Sütik

A Flisom AG internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző segítségével tárolnak a számítógépes rendszerben.

Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie azonosítót. A cookie ID a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelynek segítségével az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék a dats alany egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a Flisom AG olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-k beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználóra tekintettel optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, mint már említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra lép, belépési adatokat megadnia, mert ezt a weboldal átveszi, és a cookie így a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa egy online áruházban a bevásárlókosár sütije. Az online áruház egy süti segítségével megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális bevásárlókosárba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül az alkalmazott internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

A Flisom AG honlapja egy sor általános adatot és információt gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer meghívja a honlapot. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájljaiban kerülnek tárolásra. Gyűjthetők (1) a használt böngésző típusai és verziói, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer eléri a weboldalunkat (ún. referrerek), (4) az aloldalak, (5) az internetes oldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, valamint (8) bármely más hasonló adat és információ, amely az informatikai rendszereinket ért támadások esetén felhasználható.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Flisom AG nem von le következtetéseket az érintett személyre vonatkozóan. Ezek az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen nyújtsuk, (2) weboldalunk tartalmát, valamint hirdetését optimalizáljuk, (3) informatikai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét biztosítsuk, valamint (4) a bűnüldöző hatóságok számára a büntetőjogi felelősségre vonáshoz szükséges információkat szolgáltassunk kibertámadás esetén. Ezért a Flisom AG statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

 1. Hírlevelünkre való feliratkozás

A Flisom AG weboldalán a felhasználóknak lehetősége van arra, hogy feliratkozzanak a vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint amikor a hírlevelet az adatkezelőtől megrendelik.

A Flisom AG rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit hírlevél útján a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét az érintett csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik, és (2) az érintett regisztrál a hírlevél küldésére. Az érintett által a hírlevél-küldésre első alkalommal regisztrált e-mail címre jogi okokból, a kettős opt-in eljárás keretében megerősítő e-mailt küldünk. Ez a megerősítő e-mail annak igazolására szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett jogosult-e a hírlevél küldésére.

A hírlevélre való feliratkozás során az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a feliratkozáskor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is tároljuk. Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy az érintett e-mail címével való (esetleges) visszaélés későbbi időpontban megismerhető legyen, és ezért az adatkezelő jogvédelmének célját szolgálja.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk kiküldésére használjuk fel. Ezen túlmenően a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is értesíthetjük, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a szóban forgó feliratkozáshoz szükséges, mint például a hírlevél kínálatának módosítása vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amelyet az érintett a hírlevél küldéséhez adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása céljából minden hírlevélben található egy megfelelő link. Lehetőség van továbbá arra is, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozzon közvetlenül az adatkezelő weboldalán, vagy ezt más módon közölje az adatkezelővel.

 1. Hírlevél-követés

A Flisom AG hírlevele úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaz. A nyomkövető pixel egy ilyen e-mailekbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek, hogy lehetővé tegyék a naplófájlok rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a Flisom AG láthatja, hogy az érintettek megnyitottak-e egy e-mailt, és ha igen, mikor, és az e-mailben található linkeket mely érintettek hívták fel.

Az ilyen, a hírlevelekben található nyomkövető pixelekben gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, valamint hogy a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban hozzáigazítsa az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Az érintettek bármikor jogosultak arra, hogy a kettős választási eljárás keretében kiadott külön hozzájáruló nyilatkozatot visszavonják. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. A Flisom AG automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél átvételétől való visszalépést.

 1. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Flisom AG honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett személy e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.

 1. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, illetve ameddig ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben engedélyezik.

Ha a tárolás célja nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat rutinszerűen zárolják vagy törlik a jogi követelményeknek megfelelően.

 1. Az érintett jogai
 2. a) Megerősítéshez való jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 1. b) Hozzáférési jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

a feldolgozás céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek;

amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok;

az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, vagy az ilyen adatkezelés ellen tiltakozni lehet;

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog megléte;

amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ;

a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben az érintett logikájára vonatkozó érdemi információk, valamint az ilyen adatkezelés jelentősége és várható következményei az érintettre nézve.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 1. c) A helyesbítéshez való jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 1. d) Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított azon jogra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll, és az adatkezelés nem szükséges:

A személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz képest, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.

Ha a fent említett okok egyike fennáll, és az érintett személy a Flisom AG által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Flisom AG alkalmazottja haladéktalanul gondoskodik a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

Ha az adatkezelő személyes adatokat tett közzé, és a 17. cikk (1) bekezdése alapján köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő – a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a személyes adatokat feldolgozó többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte az említett személyes adatokra mutató linkek, illetve az ilyen személyes adatok másolatának vagy másolatának törlését az ilyen adatkezelők által, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Flisom AG alkalmazottai egyedi esetekben intézkednek a szükséges intézkedésekről.

 1. e) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden érintettnek megvan az európai jogalkotó által biztosított joga arra, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak egyike érvényesül:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, és az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett a Flisom AG által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Flisom AG alkalmazottja intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 1. f) Az adathordozhatósághoz való jog

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által biztosított jogot kapjon a rá vonatkozó, az adatkezelőnek átadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban. Az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat átadták, akadályozná, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen, és az adatkezelés automatizált módon történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges.

Továbbá az érintettnek a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során joga van ahhoz, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és amennyiben ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Flisom AG bármely alkalmazottjával.

 1. g) Tiltakozáshoz való jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amely a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A Flisom AG a tiltakozás esetén nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a feldolgozásra vonatkozóan olyan kényszerítő erejű jogos okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha a Flisom AG közvetlen üzletszerzés céljából személyes adatokat dolgoz fel, az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a Flisom AG-nál a direkt marketing célú feldolgozás ellen, a Flisom AG a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat ilyen célokra.

Ezen túlmenően az érintettnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok Flisom AG általi, tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okokból végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett személy a Flisom AG bármely alkalmazottjához fordulhat. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a 2002/58/EK irányelvtől eltérően szabadon élhet a tiltakozáshoz való jogával automatizált eszközökkel, technikai specifikációk alkalmazásával.

 1. h) Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne legyen tárgya olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntésnek, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, mindaddig, amíg a döntés (1) nem szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, vagy (2) nem az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog engedélyezi, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Flisom AG megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, legalábbis az adatkezelő részéről emberi beavatkozáshoz való jogot, az álláspontja kifejezésére és a döntés megtámadásához való jogot.

Ha az érintett személy gyakorolni kívánja az automatizált egyedi döntéshozatalra vonatkozó jogait, bármikor kapcsolatba léphet a Flisom AG bármely alkalmazottjával.

 1. i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított azon joghoz, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásához való jogával, bármikor kapcsolatba léphet a Flisom AG bármely alkalmazottjával.

 1. A pályázatok és a pályázati eljárások adatvédelme

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez az eset áll fenn különösen akkor, ha a pályázó a megfelelő pályázati dokumentumokat e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon keresztül nyújtja be az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a benyújtott adatokat a munkaviszony jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozása céljából tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozatról szóló értesítéstől számított két hónap elteltével automatikusan törli, feltéve, hogy a törléssel nem ellentétes az adatkezelő egyéb jogos érdeke. Egyéb jogos érdek ebben a vonatkozásban pl. a bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy egy személy melyik weboldalról érkezett (az ún. referrer), milyen aloldalakat látogatott meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. A webanalitikát elsősorban egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics-en keresztül történő webanalitikai elemzésekhez az adatkezelő a “_gat. _anonymizeIp”. Ezen alkalmazás segítségével az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha az Európai Unió tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államából lép be a weboldalainkra.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy értékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint hogy egyéb, az internetes oldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. A cookie-k definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal egyes oldalainak minden egyes meghívásával, amelyekbe egy Google Analytics komponenst integráltak, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngésző automatikusan adatokat küld a Google Analytics komponensén keresztül az online reklámozás és a jutalékok elszámolása céljából a Google-nak. E technikai eljárás során a Google vállalkozás személyes adatokat, például az érintett IP-címét ismeri meg, amely többek között a Google számára a látogatók és a kattintások eredetének megértését, majd a jutalékelszámolások létrehozását szolgálja.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és a weboldalunk érintett általi látogatásának gyakorisága. Az internetes oldalunk minden egyes látogatásakor az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokban található Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált adatok gyűjtése ellen, amely a jelen weboldal használatával kapcsolatos, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, és lehetősége van arra, hogy ezt kizárja. Ehhez az érintettnek le kell töltenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkről, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő egy JavaScript segítségével közli a Google Analytics-szel, hogy az internetes oldalak látogatására vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics-nek. A böngészőbővítmény telepítése a Google tiltakozásának minősül. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző-kiegészítőket a Google Analytics letiltása érdekében. Ha a böngésző-kiegészítőt az érintett vagy bármely más, a hatáskörébe tartozó személy eltávolította, vagy letiltotta, akkor lehetőség van a böngésző-kiegészítők újratelepítésének vagy újraaktiválásának végrehajtására.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html oldalon érhetők el. A Google Analytics további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

 1. A Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy olyan internetfelhasználóknak jelenítsen meg hirdetéseket, akik korábban a vállalkozás internetes oldalán tartózkodtak. A Google Remarketing integrálása tehát lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználó-alapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetfelhasználóknak.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google cookie-kat helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt sütik bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

 

Az érintettnek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetései ellen. Ehhez az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és az érintett által használt minden egyes internetes böngészőben el kell végeznie a kívánt beállításokat.

További információk és a Google aktuális adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el.

 1. A Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google AdWords-ot. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározzon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével egy hirdetés a Google keresési találatokban csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszóra vonatkozó keresési eredmény lekérdezésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével, az előzetesen meghatározott kulcsszavak figyelembevételével kerülnek elosztásra a releváns weboldalakon.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

A Google AdWords célja a weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy harmadik felek weboldalain és a Google keresőmotor keresési eredményeiben releváns hirdetéseket jelenít meg, valamint harmadik felek hirdetései kerülnek be a weboldalunkra.

Ha az érintett egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google-on keresztül egy konverziós süti kerül az érintett informatikai rendszerére. A cookie-k definícióját fentebb ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap után érvényét veszti, és nem használható az érintett azonosítására. Ha a süti nem járt le, a konverziós süti arra szolgál, hogy ellenőrizze, hogy bizonyos aloldalakat, pl. egy online áruházi rendszerből a kosarat meghívták-e a weboldalunkon. A konverziós süti segítségével mind a Google, mind az adatkezelő megértheti, hogy az a személy, aki a weboldalunkon egy AdWords hirdetést ért el, értékesítést generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy áruvásárlást.

A konverziós süti használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google a weboldalunk látogatási statisztikáinak elkészítéséhez használja fel. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megállapítsák az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy sikertelenségét, és hogy a jövőben optimalizálják AdWords hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords-hirdetők nem kapnak a Google-tól olyan információkat, amelyek alapján az érintettet azonosítani lehetne.

A konverziós süti személyes információkat tárol, pl. az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden egyes internetes oldalunk meglátogatásakor személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítanak a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fentiek szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával cookie-kat helyezzen el, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k elhelyezését. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google konverziós sütit helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetése ellen. Ezért az érintettnek minden egyes használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és a kívánt beállításokat meg kell tennie.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Remarketing célja az érdeklődésnek megfelelő hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi, hogy a Google hálózatán vagy más weboldalakon olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek az egyéni igényeken alapulnak és az internetfelhasználók érdeklődési köréhez igazodnak.

A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi a weboldalunk látogatójának felismerését, ha az egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden egyes olyan internetes oldal meghívásakor, amelyen a Google Remarketing szolgáltatását integrálták, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja magát a Google-nál. E technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint például az IP-cím vagy a felhasználó böngészési szokásai, amelyeket a Google többek között az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések beillesztésére használ fel.

A cookie-kat személyes információk tárolására használják, például az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden egyes internetes oldalunk meglátogatásakor személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítanak az Amerikai Egyesült Államokban található Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

 1. A LinkedIn alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő a LinkedIn Corporation összetevőit integrálta ezen a weboldalon. A LinkedIn egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók számára, hogy kapcsolatot teremtsenek és új üzleti kapcsolatokat építsenek ki. A LinkedIn-t több mint 200 országban több mint 400 millió regisztrált ember használja. Így a LinkedIn jelenleg az üzleti kapcsolatok legnagyobb platformja és a világ egyik leglátogatottabb weboldala.

 

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES. Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi ügyekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország, felelős.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal minden egyes olyan internetes oldalának meghívásakor, amelyre egy LinkedIn komponens (LinkedIn plug-in) került integrálásra, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngésző automatikusan a LinkedIn megfelelő LinkedIn komponensének megjelenítésére irányuló letöltésre kerül. A LinkedIn plug-inről további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon érhetők el. E technikai eljárás során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn az érintett által a weboldalunkra történő minden egyes felkereséskor – és az internetes oldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt – észleli, hogy az érintett az internetes oldalunk melyik konkrét aloldalát látogatta meg. Ezt az információt a LinkedIn komponenssel gyűjtik, és az érintett megfelelő LinkedIn-fiókjához rendelik hozzá. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált LinkedIn gombok valamelyikére, akkor a LinkedIn ezt az információt az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához rendeli és tárolja a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra történő felkeresés időpontjában be van jelentkezve a LinkedIn-be. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a LinkedIn gombra vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információk ilyen jellegű továbbítása a LinkedIn felé, akkor ezt megakadályozhatja azzal, hogy a weboldalunkra történő felkeresés előtt kijelentkezik a LinkedIn-fiókjából.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls címen lehetőséget biztosít az e-mail üzenetekről, SMS-üzenetekről és célzott hirdetésekről való leiratkozásra, valamint a hirdetési beállítások kezelésére. A LinkedIn olyan partnercégeket is használ, mint az Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame. Az ilyen sütik beállítása a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen megtagadható. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon érhetők el. A LinkedIn cookie-szabályzata a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhető el.

 1. A feldolgozás jogalapja

Art. A GDPR 6(1) lit. a jogalapként szolgál azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például amikor az adatkezelési műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések esetében. Amennyiben vállalatunk olyan jogi kötelezettségnek van alárendelve, amely személyes adatok feldolgozását írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás alapja a GDPR Art. GDPR 6(1) lit. c) pontján alapul.

Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez az eset állna fenn például akkor, ha egy látogató megsérülne nálunk, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor az adatkezelés alapja az Art. 6(1) lit. d GDPR alapján.

Végül a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történhetnének. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre alkalmazzák, amelyek nem tartoznak a fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem, ha a feldolgozás a vállalatunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (általános adatvédelmi rendelet (47) preambulumbekezdés 2. mondat).

 1. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk az, hogy üzletünket valamennyi alkalmazottunk és a részvényesek jóléte érdekében végezzük.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározására szolgáló kritérium a mindenkori törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés kezdeményezéséhez.

 1. Személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses követelményként; Szerződéskötéshez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatszolgáltatás elmulasztásának lehetséges következményei.

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadása részben jogszabályi előírás (pl. adóügyi előírások), vagy szerződéses rendelkezésekből is következhet (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk).

Előfordulhat, hogy egy szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például akkor köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok meg nem adása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg.

Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármelyik alkalmazottal. Az alkalmazott tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján kötelező-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, van-e kötelezettség a személyes adatok megadására, valamint a személyes adatok megadásának elmaradása milyen következményekkel jár.

 1. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a DGD – az Ön külső adatvédelmi tisztviselője által készített adatvédelmi szabályzat-generátor generálta, amelyet a kölni WILDE BEUGER SOLMECKE német jogászokkal együttműködve fejlesztettek ki.

Felhasználási adatok

Weboldalunk használatához nem szükséges személyes adatokat közölni. Minden alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, a látogatásának adatai egy naplófájlba kerülnek elmentésre. Ezeket a naplófájlokat és a feldolgozott használati statisztikákat a webtárhelyünkön keresztül bocsátjuk rendelkezésünkre. Ezek az adatok nem személyes jellegűek, így nem tudjuk megállapítani, hogy melyik felhasználó milyen adatokat hívott le. Harmadik felek számára nem kerül sor adatközlésre.

Kapcsolattartási adatok

Egyedi esetben személyes adatokra van szükségünk az egyes ajánlatokhoz és szolgáltatásokhoz. Az Ön által önkéntesen megadott adatokat, pl. az e-mailen keresztül megadott adatokat kizárólag az Ön által kívánt célra használjuk fel, például az Önnel való kapcsolatfelvételre. Harmadik felek számára nem kerül sor adatközlésre.

Közzététel

A szövetségi adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga van a tárolt adatairól való ingyenes tájékoztatáshoz, valamint esetlegesen az ilyen adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez. A következő e-mail címekre lehet megkeresést intézni: ( info@flisom.ch )

Sütik

(1) Webes jelenlétünk optimalizálása érdekében sütiket használunk. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépének fő memóriájában tárolnak. Ezek a sütik a böngésző bezárása után törlődnek. Más sütik az Ön számítógépén maradnak (hosszú távú sütik), és lehetővé teszik annak felismerését a következő látogatáskor. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk az oldalunkhoz való hozzáférését.

(2) A cookie-k tárolását megakadályozhatja a böngésző beállításaiban a “cookie-k letiltása” opció kiválasztásával. Ez azonban ennek következtében korlátozhatja internetes ajánlataink funkcionalitását.

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozást követően az Ön e-mail címét saját hirdetési céljainkra használjuk, amíg Ön újra le nem mondja a hírlevelet. A lemondás bármikor lehetséges. A következő hozzájárulást Ön külön, vagy esetleg egy megrendelési folyamat során kifejezetten megadta: ( Hírlevél feliratkozás )A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Ha a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, akkor az alábbiak szerint iratkozzon le: Iratkozzon le a hírlevélről a hírlevélben, vagy küldjön nekünk egy e-mailt a info@flisom.ch címre.

 

Más weboldalakra mutató linkek

A kínált oldalak más weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak. Nincs befolyásunk a más oldalak üzemeltetőire, hogy azok betartják az adatvédelmünket. A közös jogszabályok szerint a Flisom AG mint szolgáltató csak a saját tartalmáért felel. Ezektől a tartalmaktól meg kell különböztetni a más oldalakra mutató “linkeket”. A Flisom nem vállal felelősséget a külső tartalmakért, amelyeket linkek segítségével nyújtanak, és amelyek mint ilyenek jelennek meg. A Flisom nem sajátítja ki a külső tartalmakat. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, valamint az ezen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott weboldalak szolgáltatói felelnek. A külső információkért a szerkesztőség csak akkor vállal felelősséget, ha az információról és annak esetleges jogellenes és kifogásolható tartalmáról tudomása van, és ha a felhasználás elkerülése technikailag lehetséges és ésszerű.